strona główna> duszpasterstwo/ Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii
Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego

             Wspólnota Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Parafii p. w. Ducha Świętego w Koszalinie istnieje od 1996 roku. W czerwcu 2011 roku obchodzić zatem będzie jubileusz: 15-lecia swego istnienia.
                 Grupą zawiaduje wybrany przez ks. Proboszcza zelator – zaaprobowany jednocześnie przez Zakon Sióstr Wizytek w Krakowie i w Jaśle, skąd otrzymuje stosowne dyplomy zelatorskie. Wspólnota liczy obecnie 25 osób. Są to często osoby starsze wiekiem. Grupa działa i zorganizowana jest ściśle w oparciu o swoje Statuty Stowarzyszenia. W 2009 roku zaktualizowano Statuty Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podlega jednocześnie Dyrekcji Arcybractwa w Krakowie oraz Centrum Arcybractw w Jaśle. Członkowie Wspólnoty zapisywani są do Ksiąg Przynależności w obydwu w/w Ośrodkach, po uprzednim uroczystym ich przyjęciu do Arcybractwa przez ks. opiekuna, już po odbyciu pewnego stażu wstępnego.
                Celem Wspólnoty jest kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, poprzez odpowiedzenie na nieodwzajemnioną miłość Chrystusa, którego ludzkość bezustannie obraża swoimi grzechami i obojętnością oraz wynagrodzenie temu Sercu za zniewagi.
          Każdy przyjęty do Stowarzyszenia zobowiązany jest więc do czuwania przy Sercu Bożym podczas zwykłych, codziennych czynności w obranej przez siebie Godzinie Obecności bez dokonywania zmian w zajęciach. W tej Godzinie łączyć się ma myślą z Ofiarą Jezusa Chrystusa złożoną przez Niego na Krzyżu za zbawienie świata. Powinien też dołożyć starań, by czynności spełniane w Godzinie Straży były jak najlepiej wykonywane. Tę Godzinę ofiaruje się Jezusowi obecnemu w Tabernakulum w łączności duchowej z innymi czcicielami Jego Najświętszego Serca, okazuje się Mu cześć i uwielbienie oraz wynagradza za siebie i innych, poprzez swoją modlitwę, czy wykonywaną pracę.
                 Na specjalnym zegarze Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, na którym umieszczone są wszystkie godziny dnia, wpisuje się wybrane godziny poszczególnych członków Arcybractwa. W ten sposób tworzy się wieniec czcicieli z całego świata, którzy trwają przy Panu Jezusie na wzór Matki Bożej, św. Marii Magdaleny i św. Jana, stojących u stop Krzyża w chwili, kiedy przebito bok Zbawiciela. Medalik strażowy oraz wydane dyplomiki wpisowe wraz z potwierdzeniem przyjęcia z Dyrekcji Arcybractwa w Krakowie – stanowią dowód podjętego zobowiązania. Ponadto członkowie Straży Honorowej obierają dodatkowo drugą godzinę dla uczczenia Niepokalanego Serca Maryi i wynagrodzenia Mu za zniewagi, grzechy świata i brak miłości.
         Obowiązkiem stowarzyszonych jest wierne codzienne odprawianie Godzin Obecności przy Obu Najświętszych Sercach, częste uczestnictwo we Mszy świętej, lektura i rozważanie Pisma świętego. Ponadto udział we Mszy świętej wynagradzającej NSPJ w 1-szy piątek m-ca oraz NSM w 1-szą sobotę m-ca. Zadaniem Straży Honorowej jest też Adoracja Najśw. Sakramentu Ołtarza i pocieszanie Pana Jezusa za oziębłość dusz wybranych, od których nie otrzymuje należytej czci i wdzięczności. Podobnie jak pierwsza Straż Honorowa w Osobach : Maryi, św. Marii Magdaleny i św. Jana, która nie opuściła Pana Jezusa osamotnionego pod Krzyżem na Golgocie – towarzyszyć ma duchowo Panu Jezusowi i pocieszać Go w zapomnieniu i odrzuceniu przez grzeszną ludzkość. W przeciwieństwie do trzech Apostołów, którzy zasnęli ze smutku w Ogrójcu i później pouciekali wraz z pozostałymi, opuszczając Zbawiciela – czuwać ma i modlić się wspólnie, szczególnie podczas comiesięcznego nabożeństwa Godziny Świętej oraz w Wielki Czwartek przed Ciemnicą i w Wielki Piątek przed Grobem w godzinie śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. Wśród członków Straży Honorowej propagowana jest idea osobistego poświęcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa i intronizacji Bożego Serca w rodzinach. W swoich środowiskach członkowie Straży Honorowej pragną być apostołami Bożego Serca, włączając się przez to w nurt nowej ewangelizacji.
             Formacja członków Wspólnoty odbywa się pod kierunkiem Ks. Opiekuna, który spotyka się z Grupą raz w miesiącu, podczas Godziny Świętej i wygłasza konferencję ascetyczną, a po jej zakończeniu omawia sprawy bieżące. W 1-sze piątki m-ca Wspólnota przewodniczy modlitwie różańcowej dla ogółu wiernych zgromadzonych w kościele, a po Litanii do Najśw. Serca Pana Jezusa – dokonywane jest losowanie biletów zelatorskich, zawierających wskazówki ascetyczne na dany miesiąc. Stowarzyszeni prenumerują czasopismo: ”Wiadomości Straży Honorowej NSPJ”- z Krakowa i pismo: „W Sercu Jezusa i Maryi” – z Jasła. Wyposażeni są w modlitewniki Straży Honorowej: „Przez Serce, z Sercem i w Sercu Jezusa” oraz płyty z Hymnami strażowymi i innymi pieśniami religijnymi.
Z dobrowolnych składek członków Wspólnoty – opłacane są i zamawiane w Parafii liczne Msze święte. Jest  przeważnie siedem Mszy świętych odprawianych każdego miesiąca.
Są to : dwie Msze wynagradzające za grzechy ludzkości – odpowiednio : Najśw. Sercu Pana Jezusa w 1-sze piątki m-ca i Niepokalanemu Sercu Maryi w 1-sze soboty m-ca, Msza o uwielbienie i wynagrodzenie Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie Ołtarza, Msze o uwielbienie : Trójcy Przenajświętszej, Duszy Chrystusowej, Ducha Świętego i Boga Ojca, a ponadto – raz do roku : o uwielbienie Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
                   W Mszach tych uczestniczą członkowie Grupy.
Wspólnota ma swoją wewnętrzną Różę Różańcową, która modli się w sześciu wyznaczonych specjalnie intencjach : o rozszerzenie Straży Honorowej NSPJ i NSM w Kościele; o beatyfikację jej Założycielki – Konstancji Bernaud; za ks. Dyrektora Stowarzyszenia i miejscowego Opiekuna; o wierne, chętne i wytrwałe wypełnianie podjętych zobowiązań (wynikających ze Statutów Stowarzyszenia); o życie zgodne z poświęceniem się Obu Najśw. Sercom i upodabnianie się do Nich; o trwałość i spójność tworzonej Grupy, wzajemne wspieranie się i jej wzrost liczebny. Członkowie Straży do niej należący wymieniają raz w miesiącu – w każdy 1-szy piątek m-ca,  tajemnice różańcowe wraz z biletami zelatorskimi.
Grupa uczestniczy w zbiorowych i indywidualnych modlitwach w kościele, a szczególnie w nabożeństwach : majowych, czerwcowych i październikowych oraz w Adwencie - w Roratach.
Ponadto w okresie Wielkiego Postu – Grupa organizuje celebrację Drogi Krzyżowej dla wspólnoty parafialnej zebranej w kościele. Wspólnota nasza czynnie uczestniczy w procesji rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz uczestniczy w procesji Bożego Ciała i w Oktawie – niosąc swoją chorągiew strażową.
                Znamiennym wydarzeniem jest dla Grupy uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa, jak również Niepokalanego Serca Maryi. Przez wiele lat zaznaczyła się troska Wspólnoty o wystrój Ołtarzy. Członkowie Grupy nierzadko składali się na dary, zanoszone potem w uroczystej  procesji. W m–cu czerwcu 2010 roku - wysłaliśmy do Częstochowy na Jasną Górę ofiarę pieniężną przeznaczoną na suknie i korony dla Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej – jako doroczny Dar Ołtarza. Grupa posiada swoją gablotkę ścienną – umieszczoną przy wejściu do kościoła parafialnego. Zamieszczane są w niej bieżące informacje dotyczące Straży Honorowej, a także misji, które wspierają  niektórzy członkowie Stowarzyszenia. Część stowarzyszonych udała się do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Straży Honorowej na Jasną Górę, a także na zorganizowane pielgrzymki do pobliskich Sanktuariów Maryjnych.
             Nasza wspólnota strażowa przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie ma swojego opiekuna ks. Andrzeja Popiołka i należy pod Dyrekcję Arcybractwa w Klauzurze Sióstr Wizytek w Krakowie.